close

Zıng (زینگ) /(ᓬ⥙)
Köken: Türkçe | Tür: Fiil | Sesletim: Kalın
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Ağrı Pain Schmerzen Doloro درد ألم
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Zıng ᓬ⥙
Zıng
Zıng
Zıng

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Yer Aitliği iyye Zıngiyye Ağrıme/ma yeri, Ağrıme ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Zıngastan Ağrıistan, Yaşanılan Ağrıim bölgesi
Ülke Aitliği ya Zıngya Ağrıme ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Zıngland Ağrıim yurdu, Ağrı toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Zıngyut Ağrıim yeri
Yer-Mekan: İşlenme hane Zınghane Ağrıme işinin yapıldığı yer
Eylem Yeri tay Zıngtay Ağrıme meydanı
Eylemsel Olumsuzluk ñuz Zıngñuz Ağrımez
Yanlış - Hatalı Eylem yan YanZıng Hatalı Ağrıme/ma
Eylemi Yapan men Zıngmen Ağrıme/ma işini yapan kişi
Eylemi Yapma Yeteneklisi mend Zıngmend Ağrıme/ma işini yapabilecek yeteneğe sahip kişi
Eylemin Uzmanı kâr Zıngkâr Ağrıme/ma işinin uzmanı
Eylemi yapan ğan Zıngğan Ağrıen/an kişi
Eylemi yapan ar Zıngar Ağrıme/ma yapan
Uğraşıcı Zıngjı Ağrıimci
Erişken - Uzman can Zıngcan Ağrıim Uzmanı
İlgililik dar Zıngdar Ağrıme/ma işi ile ilgilenen
Fazla Meyil gend Zınggend Ağrıme/maye fayza meyilli
Eylemsel Zaman gâh Zınggâh Ağrıme/ma Vakti
Eylemsel Zaman leyn Zıngleyn Ağrıim Vakti
Sürdürme ber BerZıng Ağrıme/ma işinin sürmesi
Eylem Esnası vid Zıngvid Ağrıme/ma esnasında
Eylem Öncesi Eylem ñâfik Zıngñâfik Ağrıme/madan önce
Arasız Eylem bi...en BiZıngen Ağrıme/maksızın
Eylem Esnası Eylem bay ...ran Bay Zıngran Ağrıer/arak
Zamansal Eylem wen Wen war min Zınga Ağrıdiğin zaman
Zamansal Eylem wen Wen war min Zınga Ağrıdiğim zaman
Geçmiş Eylem alu, alsen Alu war min Zınga Ağrıdiğim zaman
Araç Oluşturma vaslam Zıngvaslam Ağrıim aracı
Çıktı Ürün jak Zıngjak Ağrıecek ürün
Çıkmiş Ürün miş Zıngmiş Ağrımiş ürün
Ana Ürün ku Zıngku Ağrıi
Ana Ürün u, ıy Zıngu Ağrıi
Ana Ürün ung Zıngung Ağrıim
Fiil-İsim ut Zıngut Ağrııt
Canlı Hayvan gırt Zınggır Ağrıen hayvan
Dil til-i Til-iZıng Ağrıim dili
Dönüşlülük aw Zıngaw Ağrıanmak/Ağrıilmek
Beraber Eylem co CoZıng Beraber Ağrımek
Beraber Eylem co CoZıng Beraber Ağrımek
Birlikte Eylem mu MuZıng Ağrıişmek/uşmak/üşmek
Anileşme Kipi … ña … ZıngñaZıng Ağrıişmek/uşmak/üşmek
Şart-Koşul Kipi us Zıngus Ağrıse/sa
Şart-Dilek Kipi ay Zıngay Ağrıse/sa
Üzerinde Olmak ol Zıngol Ağrıme işinde olmak
Özüne Etim et, ar, er Zınget Ağrı etmek
Tezlik iver Zıngiver Bir celsede Ağrımek
Kaçınmak evite Zıngevite Bir celsede Ağrımadan kaçınmak
Tekrar Kipi re reZıng Tekrar Ağrımek/mak
Fiil İsim ma Zıngma Ağrıma
Fiil Mastar en Zıngen Ağrımak/mek
Fiil Mastar tu, zu Zu Zıng, Tu Zıng Ağrımak/mek
Fiil İsim lam Zınglam Ağrıme/ma
Modal Zorunluluk zol Min zol Zınga Ağrımeliyim.
Modal Zorunluluk mus Min mus Zınga Ağrımeliyim.
Modal Yeterlilik kan Min kan Zınga Ağrıa/ebilirim.
Modal Yetenek ken Min ken Zınga Ağrıa/ebilirim.
Modal Dilek del Min del Zınga Ağrıeyim, Ağrımeyi dilerim
Modal Sahiplik zol Min sahap Zınga Ağrımaya sahibim.
Modal İzim let Let min Zınga Ağrımama izin verin
Modal İstek es Min es Zınga Ağrımeyi isterim.
Modal Teklif moj Min moj Zınga Ağrıeyi teklif ediyoru.
Yukarı Eylem yukřiy Zıngyukřiy Yukarı doğru Ağrımek
Aşağı Eylem asřiy Zıngasřiy Aşağı doğru Ağrımek
Pasif - Edilgen zeş ZeşZıng Ağrıilmek/arılmak
Edilgen Yaptırma tum Zıngtum Ağrıtirme/dırma
Edilgen Yaptırtma ge...tet GeZıngtet Ağrıtirmek/dımak
Emir Kipi ! Zıng! Ağrı!
Geniş Zaman Kipi a Zınga Ağrıer/iyor
Şimdiki Zaman Kipi řiy Zıngřiy Ağrıiyor
Gelecek Zaman Kipi taç Zıngtaç Ağrıecek
-dili Geçmiş Zaman Kipi erti Zıngerti Ağrıdi
-mişli Geçmiş Zaman Kipi miş Zıngmiş Ağrımiş
Ezelden Ebed Zaman Kipi ing Zınging Ağrıir/ar/er
Man'lı Pasif o, tum, ge..tet Man war Zıngo Ağrıilir
Kötücül bed...u bedZıngu Kötü Ağrıim
Tesadüf pa paZıng Tesadüfen Ağrımek
Sağ ile yapmak sağlen...ing SağlenZınging Sağ eliyle/sağ taraftan Ağrımek
Sol ile yapmak sollen...ing SollenZınging Sol eliyle/soltaraftan Ağrımek
06.11.2020, 09:32
Kategori: Fiil | Ekleyen: jungnet | Etiketler: ağrı, zıng, ağrımak
Gösterim: 22 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar