close

Wart (عارت) /(Ϣરᛠ)
Köken: Almanca | Tür: Fiil | Sesletim: Kalın
Türkçe English Deutsch Esperanto فارسی عربى
Bekle Wait Warten atendante در انتظار انتظار
Al Bakiyye (Latin) Al Bakiyye (Klasik) Eski Farsça Kiril Göktürk
Wart Ϣરᛠ
Wart
Wart
Wart

Yapı Ek Al Bakiyye Türkçe
Yer Aitliği iyye Wartiyye Bekleme/ma yeri, Bekleme ülkesi
Yaşanılan Yer Aitliği astan Wartastan Bekleistan, Yaşanılan Bekleim bölgesi
Ülke Aitliği ya Wartya Bekleme ülkesi
Toprak Parçası Aitliği land/td> Wartland Bekleim yurdu, Bekle toprağı
Yer-Mekan: Bulunma yut/td> Wartyut Bekleim yeri
Yer-Mekan: İşlenme hane Warthane Bekleme işinin yapıldığı yer
Eylem Yeri tay Warttay Bekleme meydanı
Eylemsel Olumsuzluk ñuz Wartñuz Beklemez
Yanlış - Hatalı Eylem yan YanWart Hatalı Bekleme/ma
Eylemi Yapan men Wartmen Bekleme/ma işini yapan kişi
Eylemi Yapma Yeteneklisi mend Wartmend Bekleme/ma işini yapabilecek yeteneğe sahip kişi
Eylemin Uzmanı kâr Wartkâr Bekleme/ma işinin uzmanı
Eylemi yapan ğan Wartğan Bekleen/an kişi
Eylemi yapan ar Wartar Bekleme/ma yapan
Uğraşıcı Wartjı Bekleimci
Erişken - Uzman can Wartcan Bekleim Uzmanı
İlgililik dar Wartdar Bekleme/ma işi ile ilgilenen
Fazla Meyil gend Wartgend Bekleme/maye fayza meyilli
Eylemsel Zaman gâh Wartgâh Bekleme/ma Vakti
Eylemsel Zaman leyn Wartleyn Bekleim Vakti
Sürdürme ber BerWart Bekleme/ma işinin sürmesi
Eylem Esnası vid Wartvid Bekleme/ma esnasında
Eylem Öncesi Eylem ñâfik Wartñâfik Bekleme/madan önce
Arasız Eylem bi...en BiWarten Bekleme/maksızın
Eylem Esnası Eylem bay ...ran Bay Wartran Bekleer/arak
Zamansal Eylem wen Wen war min Warta Beklediğin zaman
Zamansal Eylem wen Wen war min Warta Beklediğim zaman
Geçmiş Eylem alu, alsen Alu war min Warta Beklediğim zaman
Araç Oluşturma vaslam Wartvaslam Bekleim aracı
Çıktı Ürün jak Wartjak Bekleecek ürün
Çıkmiş Ürün miş Wartmiş Beklemiş ürün
Ana Ürün ku Wartku Beklei
Ana Ürün u, ıy Wartu Beklei
Ana Ürün ung Wartung Bekleim
Fiil-İsim ut Wartut Bekleıt
Canlı Hayvan gırt Wartgır Bekleen hayvan
Dil til-i Til-iWart Bekleim dili
Dönüşlülük aw Wartaw Bekleanmak/Bekleilmek
Beraber Eylem co CoWart Beraber Beklemek
Beraber Eylem co CoWart Beraber Beklemek
Birlikte Eylem mu MuWart Bekleişmek/uşmak/üşmek
Anileşme Kipi … ña … WartñaWart Bekleişmek/uşmak/üşmek
Şart-Koşul Kipi us Wartus Beklese/sa
Şart-Dilek Kipi ay Wartay Beklese/sa
Üzerinde Olmak ol Wartol Bekleme işinde olmak
Özüne Etim et, ar, er Wartet Bekle etmek
Tezlik iver Wartiver Bir celsede Beklemek
Kaçınmak evite Wartevite Bir celsede Beklemadan kaçınmak
Tekrar Kipi re reWart Tekrar Beklemek/mak
Fiil İsim ma Wartma Beklema
Fiil Mastar en Warten Beklemak/mek
Fiil Mastar tu, zu Zu Wart, Tu Wart Beklemak/mek
Fiil İsim lam Wartlam Bekleme/ma
Modal Zorunluluk zol Min zol Warta Beklemeliyim.
Modal Zorunluluk mus Min mus Warta Beklemeliyim.
Modal Yeterlilik kan Min kan Warta Beklea/ebilirim.
Modal Yetenek ken Min ken Warta Beklea/ebilirim.
Modal Dilek del Min del Warta Bekleeyim, Beklemeyi dilerim
Modal Sahiplik zol Min sahap Warta Beklemaya sahibim.
Modal İzim let Let min Warta Beklemama izin verin
Modal İstek es Min es Warta Beklemeyi isterim.
Modal Teklif moj Min moj Warta Bekleeyi teklif ediyoru.
Yukarı Eylem yukřiy Wartyukřiy Yukarı doğru Beklemek
Aşağı Eylem asřiy Wartasřiy Aşağı doğru Beklemek
Pasif - Edilgen zeş ZeşWart Bekleilmek/arılmak
Edilgen Yaptırma tum Warttum Bekletirme/dırma
Edilgen Yaptırtma ge...tet GeWarttet Bekletirmek/dımak
Emir Kipi ! Wart! Bekle!
Geniş Zaman Kipi a Warta Bekleer/iyor
Şimdiki Zaman Kipi řiy Wartřiy Bekleiyor
Gelecek Zaman Kipi taç Warttaç Bekleecek
-dili Geçmiş Zaman Kipi erti Warterti Bekledi
-mişli Geçmiş Zaman Kipi miş Wartmiş Beklemiş
Ezelden Ebed Zaman Kipi ing Warting Bekleir/ar/er
Man'lı Pasif o, tum, ge..tet Man war Warto Bekleilir
Kötücül bed...u bedWartu Kötü Bekleim
Tesadüf pa paWart Tesadüfen Beklemek
Sağ ile yapmak sağlen...ing SağlenWarting Sağ eliyle/sağ taraftan Beklemek
Sol ile yapmak sollen...ing SollenWarting Sol eliyle/soltaraftan Beklemek
23.10.2020, 23:11
Kategori: Fiil
Gösterim: 33 | İndirme: 0 | Değerlendirme: 0.0/0
Yorumlar: 0
avatar